POVINNOSTI ŠTUDENTOV PO UKONČENÍ ŠTÚDIA

Hovoríme o:

 

1.            denná forma štúdia na strednej škole (SŠ) - príprava na povolanie

2.            denná forma štúdia na prvej vysokej škole (VŠ) ak studium nepresiahlo základnú dĺžku štúdia a k študen má vek do 30 rokov)

 

1.            Povinnosti  stredoškolského študenta po skončení studia

 

Maturant má štatút študenta až do konca prázdnin, teda do 31. augusta. Ak nenastupuje na vysokú školu a alebo sa ani nezamestná v riadnom pracovnom pomere, od 1. septembra  sa stane nezamestnaným.

Môže sa prihlásiť do evidencie nezamestnaných na úrade práce alebo zostane doma ako neevidovaný - dobrovoľne nezamestnaný.

 

V druhom prípade si musí sám platiť zdravotné poistenie - samoplatiteľ.

 

Absolvent strednej školy sa ukončením štúdia prestáva považovať za nezaopatrené dieťa, za ktoré platí odvody štát. Ak nenastúpi na vysokú školu, nenahlási sa na úrade práce ako nezamestnaný a nestane sa ani živnostníkom, musí platiť preddavky na poistné ako samoplatiteľ!!!

 

Zmenu platiteľa poistného treba nahlásiť zdravotnej poisťovni do ôsmich dní, t.zn. do 8. 9. 

V prípade, že si poistenec uvedenú povinnosť nesplní, alebo si ju splní neskôr, zdravotná poisťovňa oznámi neplnenie povinností Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Na základe tohto oznámenia úrad môže poistencovi uložiť sankciu.

 

Maturanti a odvody:

 

*       - maturant oficiálne zostáva študentom do 31. augusta, dovtedy za neho platí   

*         odvody štát,

*       - do 8. septembra musí zdravotnej poisťovni nahlásiť zmenu platiteľa poistného - či

*          sa zaevidoval na úrade práce alebo či si bude platiť zdravotné poistenie sám,

*       - ak sa zamestnal, mal by si overiť, o aký druh zmluvy ide a či za neho platí odvody

*         zamestnávateľ.

*        

Tieto povinnosti platia aj pre neplnoletých maturantov!

 

Oveľa lepšímPrijateľným riešením pre maturanta, ktorý neštuduje ďalej na vysokej škole a ani sa nezamestná, je prihlásiť sa na úrade práce do evidencie nezamestnaných. Úrad práce mu bude pomáhať pri hľadaní práce a štát za neho ako za evidovaného nezamestnaného zaplatí zdravotné poistenie.

 

Z evidencie na úrade práce však vyplýva aj niekoľko povinností. Povinnosťou uchádzača o zamestnanie je byť k dispozícii úradu do troch dní od doručenia písomnej výzvy alebo ústneho vyzvania úradom pri osobnom kontakte s uchádzačom o zamestnanie, s cieľom sprostredkovania zamestnania, účasti na programoch odborného poradenstva a programoch aktívnych opatrení na trhu práce, ako aj s cieľom účasti v aktivačných činnostiach. Uchádzač o zamestnanie je povinný aktívne si hľadať zamestnanie a osobne ho preukazovať úradu najmenej raz za kalendárny mesiac v termíne a na mieste určenom úradom. To znamená, že aspoň raz za mesiac sa musíte prihlásiť o nejakú prácu a následne to doložiť úradu.

 

Čerstvý absolvent strednej školy nebude mať nárok na dávku v nezamestnanosti, pretože na tú má právo iba človek, ktorý si v predchádzajúcich štyroch rokoch aspoň dva roky platil poistenie v nezamestnanosti do Sociálnej poisťovne.

 

V prípade, že sa študent po maturite zamestná, zdravotné poistenie a aj odvody do Sociálnej poisťovne za neho zaplatí zamestnávateľ.

Platí to však len v prípade pracovného pomeru založeného pracovnou zmluvou, zmluvou uzatvorenou na základe Vchodného alebo Občanského zákobna, NIE DOHODOU!

 

Na osemročných gymnáziách nie je výnimočnou situácia, keď zmaturuje sedemnásťročný študent. V zákone sa neprihliada na vek osoby. Štát platí poistné len za nezaopatrené dieťa, a to najdlhšie do konca školského roka, v ktorom malo byť ukončené jeho štúdium, teda do 31. augusta. Ak na osemročnom gymnáziu zmaturuje neplnoletý študent, všetky zákonné povinnosti platia pre neho rovnako, ako pre všetkých ostatných.

 

Študenti, ktorí práve končia vysokú školu, by mali okrem svojich študijných povinností myslieť aj na tie úradné a odvodové.  Štát za nich platí zdravotné poistenie iba do skončenia štúdia. Na rozdiel od stredoškolákov, ktorí majú po maturite štatút študenta až do konca augusta, vysokoškolákom sa štúdium oficiálne končí štátnicami.

 

Do zdravotnej poisťovne by ste sa mali prihlásiť do ôsmich pracovných dní od poslednej štátnej soušky  - zdravotné poistenie za Vás platí štát len do dňa štátnic, potom sa táto povinnost prenáša na Vás, jako na samoplatiteľa. V niektorých poisťovniach to môžete vybaviť mailom, v iných musíte osobne navštíviť niektorú z pobočiek. Absolvent vysokej školy má rovnakú oznamovaciu povinnosť ako ktokoľvek iný, čiže musí do ôsmich dní nahlásiť zdravotnej poisťovni ukončenie štúdia. Preukáže to dokladom o vykonaní štátnej skúšky, ktorý doručí buď mailom, osobne alebo poštou. Po ukončení školy sa vám zmení platiteľ poistného. Kým doteraz ho za študenta platil štát, teraz už bude musieť študent, ktorý ukončil štúdium platiť poistné sám. Ak už  bude pracovať, bude ho za už ako zamestnanca platiť zamestnávateľ. Je tu ešte ďalšia možnosť - prihlásiť sa do evidencie nezamestnaných.

 

Ak nemáte hneď po ukončení školy istú prácu, mali by ste sa prihlásiť na úrade práce. Požiadate o zradenie do evidencie nezamestnaných a kým si nájdete prácu, štát za vás zaplatí poistné. Absolvent školy sa môže uchádzať o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie na základe osobného podania písomnej žiadosti o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade, v ktorého územnom obvode má trvalý

Kým budete v evidencii nezamestnaných, poisťovne vám dajú pokoj. Platiteľom poistného bude namiesto vás štát. Aj zaradenie do evidencie nezamestnaných však musíte do ôsmich dní nahlásiť zdravotnej poisťovni.

 

Povinnosti vysokoškolského študenta po skončení školy:

 

Do ôsmich dní musí zdravotnej poisťovni oznámiť:

*       - ukončenie vysokoškolského štúdia štátnou souškou,

*       - prerušenie studia,

*       - nástup na doktorandský študijný program a rovnako jeho ukončeni,

*       - nástup do zamestnania,

*       - zaradenie do evidencie nezamestnaných na úrade práce.

 

Za koho platí zdravotné poistenie štát:

*       - za nezamestnaného evidovaného na úrade práce,

*       - za denného študenta vysokej školy, ktorý neprekročil štandardnú dĺžku  

*         studia,

*       - za denného doktoranda, ktorý nedosiahol vek 30 rokov, zatiaľ nezískal VŠ

*         vzdelanie 3. stupňa a neprekročil štandardnú dĺžku štúdia.

 

Prerušenie štúdia a odovody

 

Zdravotnej poisťovni ste povinní oznámiť nielen ukončenie, ale aj prerušenie štúdia.

 

Štát je platiteľom za nezaopatrené dieťa.

 

Pod týmto pojmom sa na účely zákona o zdravotnom poistení považuje aj fyzická osoba, ktorá študuje na vysokej škole, okrem externej formy štúdia, do skončenia vysokoškolského štúdia prvého stupňa alebo druhého stupňa, ktorá podľa študijného programu nepresiahla štandardnú dĺžku štúdia.

Ak ste teda prerušili štúdium, prestali ste byť študentom a štát za vás poistné ďalej platiť nebude. Rovnaká situácia nastáva aj vtedy, keď sa vaše štúdium predĺži napríklad pre niekoľko neurobených skúšok. Priebeh štúdia eviduje vždy príslušná vysoká škola študenta. Poistenec následne predkladá príslušnej zdravotnej poisťovni potvrdenia o priebehu štúdia, ktoré vystaví vysoká škola.

 

Doktorandi a odvody

 

Študenti doktorandských programov. Už nie sú zamestnancami, teda poistné za nich neplatí univerzita, ale štát. To však platí len za určitých podmienok. Štát platí verejné zdravotné poistenie za študenta doktorandského študijného programu v dennej forme štúdia, ak celková dĺžka jeho štúdia neprekročila štandardnú dĺžku štúdia pre doktorandský študijný program a ak študent už nezískal iné vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa alebo nedovŕšil vek 30 rokov.

 

Sankcie

 

Zdravotnej poisťovni nahlásite do ôsmich dní všetky zmeny, ktoré ovplyvnia platenie poistného. Ak to neurobíte, prípadne ak zanedbáte platenie poistného, hrozia vám sankcie. Poisťovňa sa obráti na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou a ten vám môže vyrubiť pokutu až do výšky 331 eur. V prípade opakovaných problémov to môže byť aj dvojnásobok tejto sumy.

Dané skutočnosti však nesúvisia len s právami a povinnosťami detí, teda študentov, ale aj s rodičmi, ktorým vo vzťahu ku kvalite situácie vyplývajú určité práva a povinnosti.

 

Rodičia vysokoškoláka prídu o daňový bonus hneď po štátniciach.

 

Rodičia maturanta až v septembri, po troch mesiacoch od maturity.

 

Na daňový bonus majú nárok rodičia nezaopatreného dieťaťa a za také sa považuje študent strednej alebo vysokej školy len do chvíle, keď ju ukončí.

Pre absolventa vysokej školy je výhodné, keď sa hneď po štátnici prihlási na úrade práce, aby za neho štát platil odvody, kým si nájde prácu.

Pre stredoškoláka to výhodné nie je. Ak  totiž stredoškolák po maturite nepôjde na vysokú školu a stane sa dobrovoľne nezamestnaný, teda nezaradí sa do evidencie nezamestnaných, rodičia majú nárok do 31. augusta na daňový bonus. Ak sa prihlási na úrade práce a zaradí sa do evidencie, rodičia nárok na priznanie daňového bonusu strácajú.

 

Prihlásením čerstvého absolventa strednej školy do evidencie nezamestnaných skôr ako na konci augusta by jeho rodičia prišli o daňový bonus.

 

Vzhľadom na to, že do konca prázdnin je úspešný maturant formálne stále študentom, nemusí platiť odvody. Nárok na nezamestnanecké dávky nemá, preto by evidencia nezamestnaných nebola pre neho nijakým prínosom, ale stratou prostriedkov, ktoré si jeho rodičia môžu uplatniť ako daňový bonus.

 

O nárok na bonus rodičia prídu aj vtedy, keď sa ich dieťa zamestná.

 

Vtedy to už, samozrejme, nie je nevýhodné. Avšak pri rôznych brigádnických prácach, prípadne aj dlhodobejších zamestnaniach na dohodu, si rodičia môžu uplatňovať daňový bonus až do konca prázdnin.

Inou kapitolou je, keď vysokoškolák preruší štúdium. Rodičia majú nárok na daňový bonus vtedy, keď sa ich dieťa sústavne pripravuje na povolanie.

 

Sústavná príprava dieťaťa na povolanie nie je obdobie, v ktorom sa štúdium prerušilo, rodičia strácajú nárok na priznanie daňového bonusu.

 

Študent prestáva byť študentom odo dňa prerušenia štúdia, študentom sa stáva odo dňa opätovného zápisu na štúdium, týmto zápisom znova vznikne nárok na uplatnenie daňového bonusu.